1. Domů
  2. >
  3. > Novinky
  4. > Dvojité tulipány vyhlášeny „Cibulnatou kv?tinou roku“

Dvojité tulipány vyhlášeny „Cibulnatou kv?tinou roku“

Vyv?ste vlajky, protože byla vyhlášena cibulnatá kv?tina roku! Nositelem tohoto titulu budou letos dvojité tulipány. Tyto cibulnaté kv?tiny mají nesmírn? intenzivní v?ni a k tomu mnoho okv?tních lístk? navíc. T?ešinkou na dortu je pak skute?nost, že dvojité tulipány kvetou nejen na za?átku, ale také na konci jara.

Dvojité tulipány ?i pivo?kové tulipány

Dvojité tulipány mají mnohem více okv?tních lístk? než jen šest, které mají jiné tulipány. Jsou kulaté a jednoduše obrovské! Mohou snadno dosáhnout 10 cm v pr?m?ru. Dvojité tulipány se d?lí na dva druhy: rané dvojité tulipány a pozdní dvojité tulipány. Protože dvojitým pozdním tulipán?m roste takové množství okv?tních lístk?, a vypadají tak skoro jako pivo?ky (a také protože tak krásn? voní), ?íká se jim také pivo?kové tulipány.

221710A.jpg

Dvojité rané tulipány

Rané dvojité tulipány za?ínají ukazovat své úžasné kv?ty již v dubnu a pokra?ují i v kv?tnu. Vzhledem k tomu, že jsou stonky raných dvojitých tulipán? krátké a silné, lépe odolávají v?tru a dešti. To znamená, že budou vaši zahradu zdobit bez jakýchkoli potíží.

221804A.jpg

Pozdn? kvetoucí dvojité tulipány

Pozdn? kvetoucí dvojité tulipány (také známé jako „dvojité pozdní tulipány“) mají delší stonky a kvetou pozd?ji v sezón? než ran? kvetoucí dvojité tulipány („dvojité rané tulipány“). Období kv?tu u t?chto vonných tulipán? za?íná v kv?tnu. Po?kat si o n?co déle na kv?t se u t?chto tulipánu ur?it? vyplatí, protože jejich kv?ty jsou ješt? v?tší než u ran? kvetoucích dvojitých tulipán?. Mohou snadno dosáhnout až 10 centimetr? v pr?m?ru, zvlášt? když b?hem slune?ných dn? rozvinou své okv?tní lístky.

35777A.jpg

Rady

  • Možná nemáte zahradu. Tuto kv?tinu si však m?žete užívat i na balkónu nebo terase.
  • Když kv?ty dvojitých tulipán? cítí, že na n? dopadá slune?ní zá?e, široce se otev?ou. Když se slunce skryje, znovu se zav?ou.
  • Pokud chcete mít svou zahradu posetou kv?tinami, zasa?te tulipány ve skupinách nejmén? po deseti cibulkách a nechte mezi nimi 7,5 cm místa. Když se slunce rozzá?í a kv?tiny se úpln? otev?ou, není mezi t?mito bujnými tulipány vid?t ani kousek tmavé zeminy.
  • V?d?li jste, že jsou dvojité tulipány dostupné v pestré palet? barev? Od bílých po r?žové, od skvrnitých až po žíhané odr?dy.
  • Dvojité tulipány by se m?ly sázet na podzim od zá?í do konce prosince. Musejí se však zasadit, než p?da poprvé zmrzne.

 

 

 

Sdílet tuto stránku:
Na Novinky